Goën, Bieden, Deelen 2021 - Mam Ignatius ennerwee zu Lëtzebuerg
En Angebot „Open CVX“

Am Angebot „Goën, Bieden, Deelen - Mam Ignatius ennerwee zu Lëtzebuerg“ hunn d’Organisateuren/Animateuren jidderengem am Virfeld en Pilgerheft zukomme gelooss, fir entweder ze drécken oder einfach ënnerwee um Handy ze kucken, fir d’Matmaachen ze vereinfachen.
Dëst Pilgerheft ass eng interessant Dokumentatioun a kann och bei aner Geleeënheeten genotzt ginn...

Grevenmacher 3. Juli 2021

Buschdorf 12. September 2021

Wilwerwiltz 25. September 2021

10. November 2022