Goën, Bieden, Deelen 2020 - Laudato si
Pilgeren op spirituell Plazen zu Lëtzebuerg
Am Angebot “Goën, Bieden, Deelen” hunn d’Organisateuren/Animateuren jidderengem am Virfeld en Pilgerheft zukomme gelooss, fir entweder ze drécken oder einfach ënnerwee um Handy ze kucken, fir d’Matmaachen ze vereinfachen. Dëst Pilgerheft ass eng interessant Dokumentatioun a kann och bei aner Geleeënheeten genotzt ginn...

Insenborn
Vianden: Kierchen a Kapellen
Wahl, Heispelt, Rindschleiden

Di 3 Touren sinn an engem eenzegen Dokument beschriwwen.

PDF 2.3 MiB, 10. November 2022
10. Oktober 2020